Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Ζητουνται σκλαβοι...


 
 
Απασχόληση νέων με χαμηλές αμοιβές

Στα 601,11 ευρώ μεικτά, (κάτω από τα 500 ευρώ καθαρά) αντί των 751,39 ευρώ η ελάχιστη αμοιβή για την πλήρη απασχόληση.

 Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους ήδη απασχολούμενους με «φθηνότερους» εργαζόμενους.

«Πράσινο φως» για την πρόσληψη και απασχόληση νέων ηλικίας 18 - 25 ετών (συμπληρωμένα) με μειωμένους έως 20% μισθούς σε σχέση με τις αμοιβές που προβλέπουν είτε η Εθνική Γενική Κλαδική Σύμβαση Εργασίας είτε οι κλαδικές ομοιοεπαγγελματικές και οι επιχειρησιακές συμβάσεις, «ανάβει» το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Τις 9 προϋποθέσεις καθορίζει εγκύκλιος που εξέδωσε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης, σε εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 3986/11 όπου προβλέφθηκε η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διετούς διάρκειας με «κουρεμένους» μισθούς, όριο τα 601,11 ευρώ και ρήτρες για την αποφυγή καταστρατηγήσεων.

Οι εννέα προυποθέσεις

1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να μην έχουν πραγματοποιήσει τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη σύναψη των συμβάσεων αυτών καμία...
μείωση του προσωπικού ούτε να το μειώσουν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων των νέων. Στον αριθμό του προσωπικού δεν θα «μετρούν», ωστόσο, όσοι έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς, οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου που έχουν λήξει οι συμβάσεις τους, οι συμβάσεις δανεισμού κατά τη λήξη τους, οι συμβάσεις οι οποίες καταγγέλθηκαν εξαιτίας κατάργησης θέσης εργασίας ή του κύριου αντικειμένου εργασίας, οι συμβάσεις που λύνονται με υπαιτιότητα του εργαζόμενου καθώς και οι συμβάσεις οι οποίες λύνονται μονομερώς ή με κοινή συναίνεση λόγω συνταξιοδότησης. Στο «σταθερό» προσωπικό της επιχείρησης δεν θα προσμετρώνται, επίσης, εργαζόμενοι που είχαν συνάψει συμβάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας πριν από την 1/7/2011.
2. Αν ο εργοδότης έχει ήδη προσλάβει εργαζόμενους για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και οι ανάγκες επιβάλλουν να κάνει απολύσεις, υποχρεούται ή να μετατρέψει ισάριθμες συμβάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε συμβάσεις αορίστου χρόνου αντίστοιχες των καταγγελλομένων με πλήρεις αποδοχές ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να προσλάβει εντός 30 ημερών ισάριθμους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας αντίστοιχες εκείνων που έχουν καταγγελθεί.
3. Η σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επόμενης της σύναψής της, στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ της έδρας του εργοδότη.
4. Οι αντίστοιχες με τον καταβαλλόμενο μισθό ή ημερομίσθιο ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καλύπτονται πλήρως από τον εργοδότη.
5. Οι νέοι μπορούν να απασχολούνται πλήρως ή μερικώς στην επιχείρηση. Κατά την κατάρτιση των συμβάσεων μπορεί να συμφωνείται απασχόληση για λιγότερες ημέρες (εκ περιτροπής εργασία).
6. Δεν μπορούν να προσληφθούν νέοι που αλλάζουν ειδικότητα όντας στην ίδια επιχείρηση, δηλαδή απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεών τους ως προς την ειδικότητα.
7. Οι νέοι δεν πρέπει να έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 24 μηνών στην ειδικότητα που προσλαμβάνονται π.χ. νεοπροσλαμβανόμενος σε επιχείρηση με την ειδικότητα του «βοηθού λογιστή» δεν μπορεί να έχει προϋπηρεσία, ως βοηθός λογιστή, μεγαλύτερη των 24 μηνών.
8. Μπορούν να συνάπτονται περισσότερες της μίας συμβάσεις με τον ίδιο ή άλλο εργοδότη στην ίδια ειδικότητα μέχρι τη συμπλήρωση των 24 μηνών. Αν, όμως, ο εργαζόμενος αλλάξει ειδικότητα, ο υπολογισμός του 24μηνου αρχίζει εκ νέου και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος συνάψει νέα σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Κατά συνέπεια, αν ο νεοπροσλαμβανόμενος έχει προϋπηρεσία σε άλλη ειδικότητα από αυτή για την οποία πρόκειται να απασχοληθεί, δεν επηρεάζεται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη. Μπορεί, όμως, να είναι μικρότερης διάρκειας χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
Υπολογισμός του χρόνου προϋπηρεσίας
Τι ισχύει εάν κάποιος απασχολείται με σύμβαση επαγγελματικής εμπειρίας
Για τη συμπλήρωση των 24 μηνών λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου εφόσον ήταν προϋπηρεσία για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή τα συμβαλλόμενα μέρη έτσι είχαν συμφωνήσει (θα αποδεικνύεται είτε από τη σύμβαση εργασίας που έχει υπογραφεί, είτε με υπεύθυνη κοινή δήλωση του εργαζόμενου και του εργοδότη ή μόνο του εργαζόμενου).
Παράδειγμα
Έτσι αν νέος 18-25 ετών, πριν από την έναρξη εφαρμογής της διάταξης (1/7/2011) έχει διανύσει 5 μήνες σε εργοδότη ως π.χ. βοηθός λογιστή με σύμβαση επαγγελματικής εμπειρίας, μπορεί μετά την 1/7/2011 να προσληφθεί από νέο εργοδότη με την ίδια ειδικότητα (δηλ. ως βοηθός λογιστή) για τον υπολειπόμενο όμως χρόνο, δηλ. μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών, δηλ. για 19 μήνες.
Αυτό ισχύει για τις περιπτώσεις που ο νέος συνεχίζει στην ίδια ειδικότητα σε διαφορετικό, όμως, εργοδότη. Αν η ειδικότητα είναι διαφορετική από εκείνη για την οποία αποκτήθηκε η εργασιακή εμπειρία πριν από την 1/7/2011, τότε ο νέος μπορεί να προσληφθεί για διάστημα συνολικά ως 24 μήνες.

Του Γιώργου Γάτου - ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου